Szkolenie VLOS – Visual Line Of Sight

UPRAWNIENIA PODSTAWOWE

Szkolenia podstawowe, dla kandydatów na operatora bezzałogowego statku powietrznego.

Uprawniają one do komercyjnego wykonywania lotów w zasięgu wzroku pilota powietrznego statku bezzałogowego. Ukończenie tego szkolenia uprawnia również do lotów FPV przy użyciu BSP, którego masa startowa nie przekracza 2 kg.

Szkolenie kończy się egzaminem i uzyskaniem dokumentu UAVO (Unmanned Aerial Vehicle Operator), potwierdzającego zdobyte umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia. Program zajęć został zatwierdzony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Jest więc zweryfikowany nie tylko pod względem organizacyjnym, ale również merytorycznym. Program szkolenia w pełni wyczerpuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne, które są istotne i niezbędne dla pilota statku bezzałogowego na poziomie VLOS.

Zajęcia teoretyczne obejmują takie zagadnienia jak

Z

Podstawy prawa lotniczego

Z

Pilotowanie i operowanie bezzałogowym statkiem powietrznym

Z

Zasady wykonywania lotów

Z

Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne

Z

Obsługa, budowa i zasady działania bezzałogowego statku powietrznego danej kategorii

Zajęcia praktyczne natomiast obejmują

Z

Przygotowanie do lotu, a w tym

przedstartowa kontrola urządzeń i systemów bezzałogowego statku powietrznego

Z

Obsługa naziemna, a w tym

przygotowanie układu napędowego i systemu zasilania

Z

Ocena zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego

Z

Nauka i zajęcia praktyczne związane z wykonywaniem podstawowych czynności lotniczych

Szkolenie BVLOS – Visual Line Of Sight

UPRAWNIENIA PODSTAWOWE

Szkolenie podstawowe dla kandydatów na operatorów bezzałogowego statku powietrznego to drugi poziom kształcenia, który jest bardziej rozszerzony niż VLOS. Szkolenie BVLOS  pozwala na uzyskanie uprawnień niezbędnych do komercyjnego pilotowania bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku pilota.

Program szkolenia został tak zaprojektowany, by przygotować kursantów do pracy w zawodzie pilota operatora, oraz oczywiście zaliczenia egzaminu państwowego UAVO oraz nabycia podstawowych uprawnień w zakresie BVLOS. Zakończenie kursu i zaliczenie egzaminu kończy się uzyskaniem świadectwa UAVO (Unmanned Aerial Vehicle Operator).

Istotną część tego szkolenia obejmuje planowanie lotu oraz jego nadzorowanie za pomocą specjalnej aplikacji oraz obrazu z kamery, która zamontowana jest na BSP (Bezzałogowym Statku Powietrznym). Uczestnik kursu uczy się sterowania maszyną poza zasięgiem swojego wzroku. Musi więc opanować podstawy nawigacji.

Program przygotowanego szkolenia został zatwierdzony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Szkolenie jest więc sprawdzone zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i merytorycznym, co powoduje, że jest na najwyższym poziomie.

Zajęcia teoretyczne dotyczą

Z

Prawa lotniczego

Z

Meteorologii

Z

Zagadnienia: Człowiek jako pilot i operator UAV
– możliwości i ograniczenia

Z

Nawigacji w lotach bezzałogowych

Z

Procedur operacyjnych osiągów i planowania lotu

Z

Wiedzy ogólnej o bezzałogowym statku powietrznym

Z

Zasad wykonywania lotów

Z

Bezpieczeństwa lotów

Z

Sytuacji i procedur awaryjnych

Zajęcia praktyczne obejmują

Z

Przygotowanie do lotu – przedstartowa kontrola urządzeń i systemów bezzałogowego statku powietrznego;

Z

Obsługa naziemna – przygotowanie układu napędowego i systemu zasilania

Z

Ocena zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego

Z

Nauka i zajęcia praktyczne związane z wykonywaniem podstawowych czynności lotniczych

Z

Wykonywanie lotów bez widoczności, jedynie w oparciu o wskazania przyrządów

Z

Planowanie misji z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Z

Sytuacje niebezpieczne – ćwiczenia praktyczne

Szkolenie MR

Szkolenie to uprawnia do operowania wielowirnikowcem.

W ramach szkoleń UAVO (Unmanned Aerial Vehicle Operator) można dodatkowo podnosić uzyskane w stopniu podstawowym umiejętności. I jednym z rozszerzeń jest MR – szkolenie, które dotyczy typu bezzałogowego statku powietrznego.

Szkolenie z zakresu MR dotyczy przede wszystkim specyfiki konstrukcji tego rodzaju obiektu, ale również specyfiki sterowania i nawigowania obiektem, która wynika właśnie z jego konstrukcji. W ramach szkolenia prowadzone są zajęcia teoretyczne, rozszerzające wiedzę oraz zajęcia praktyczne, na których kursanci doskonalą umiejętności nawigacyjne w zakresie wielowirnikowców.

a

Kategoria A jest kolejnym rozszerzeniem szkoleń UAVO (Unmanned Aerial Vehicle Operator).

 Kategoria A uprawnia do sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym typu płatowiec. 

W ramach prowadzonego szkolenia A kursanci odbywają zajęcia zarówno praktyczne jak i teoretyczne. Na zajęciach teoretycznych zapoznają się z konstrukcją płatowca oraz wynikającą z niej aerodynamiką. Dzięki temu mogą znacznie skuteczniej i efektywniej nadzorować lot obiektu. Na zajęciach praktycznych doskonalą swoje umiejętności oraz nabywają niezbędnego doświadczenia do pilotowania płatowców.

Zakończenie kursu i zaliczenie egzaminy państwowego pozwala na wpisanie uzyskanej kategorii do świadectwa UAVO (Unmanned Aerial Vehicle Operator).

ins

Szkolenie INS umożliwia uzyskanie dodatkowego uprawnienia niezbędnego do prowadzenia szkoleń UAVO.

Podstawą do złożenia egzaminu INS jest wcześniejsze uzyskanie uprawnień VLOS lub BVLOS. Kursant musi pozytywnie ukończyć szkolenie teoretyczne i praktyczne. Po zaliczeniu egzaminu państwowego, kursant jest też zobowiązany do odbycia nadzorowanych praktyk instruktorskich. W tym czasie, pod okiem doświadczonego instruktora prowadzi samodzielne szkolenia i kursy VLOS i BVLOS.

Szkolenie INS przygotowuje kursantów do egzaminu państwowego, którego zaliczenie pozwala na uzyskanie kwalifikacji uprawniających do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Ukończenie szkolenia INS zostaje wpisane do świadectwa UAVO (Unmanned Aerial Vehicle Operator). Dzięki temu, osoba która ukończy szkolenie oraz zda egzamin państwowy może rozpocząć pracę zarobkową w dowolnym ośrodku szkoleniowym UAVO (Unmanned Aerial Vehicle Operator). Może również rozpocząć własną działalność szkoleniową z tego zakresu.

Program i organizacja szkolenia zostały zatwierdzone przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Spełniają więc wszystkie wymagania formalne i prawne.

gis

Jest to szkolenie z wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w fotogrametrii niskiego pułapu.

W ramach prowadzonego szkolenia kursanci odbywają kurs teoretyczny i praktyczny. W ramach zajęć teoretycznych będą zapoznawali się z podstawami fotogrametrii, przygotowywaniem fotopunktów w terenie oraz planu nalotu. W czasie zajęć praktycznych nalot zostanie wykonany, a uzyskane w czasie jego trwania zdjęcia zostaną poddane analizie pod kątem ich dalszego wykorzystania.

Kursanci zapoznają się z różnorodnymi programami służącymi do fotogrametrii, nauczą się pracy z otrzymanym obrazem, wykonywania raportów i wszystkich pozostałych umiejętności, niezbędnych do profesjonalnego wykonywania tych zadań w przyszłości.

specjalistyczne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute iruderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

podwyzszenie kategorii masowej

Prowadzone szkolenia podstawowe UAVO (Unmanned Aerial Vehicle Operator) dotyczą wyłącznie bezzałogowych statków powietrznych do masy 5 kg. Obecnie, a w ramach wydawanych świadczeń UAVO, wprowadzono na drukach świadectw również różnorodne kategorie masowe obiektów.

Bezzałogowe statki powietrzne dzielą się zasadniczo na takie o masie startowej do:

  • 5kg;
  • 10 kg;
  • 25 kg.

Uzyskanie uprawnień do sterowania jednostką o wyższej masie, niż podstawowa (powyżej 5 kg masy startowej) wymaga przejścia dodatkowego szkolenia.

Jednym z takich szkoleń jest MTOM25, które uprawnia do nawigowania bezzałogowym statkiem powietrznym o masie startowej 25 kg.

W ramach szkolenia kursanci odbywają przede wszystkim naukę praktyczną, zapoznają się również z aerodynamiką obiektu oraz jego specyfiką, która wynika właśnie z wyższej masy startowej.

Wszystkie oferowane przez nas szkolenia zatwierdzone są przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, a podwyższenie kategorii masowej obiektu zostaje wpisane do świadectwa.